Anna Czerska, Magdalena Dzikowska | Świat(ło) dla Odry | 41. z 50 Przepływów dla Odry

Para
Woda i człowiek
Ciało człowieka i ciało wody
W nieustannym ruchu
W łączności
Wiele słów zapisanych, słyszanych, o dążeniu do bycia sobą, o wolności człowieka.
A czym jest bycie sobą dla Rzeki? Czym jest wolność dla Rzeki?
Człowiek i woda
W przepływie
Energie krążące, mieszające się, ale też odrębne, w jednak nierównej współzależności. Para – człowiek i woda. Spotkanie ponad podziałami na człowieka i nie-człowieka. Wspólnie staniecie za Odrą, gdzie głos daje człowiek. Bo ten człowieczy głos ktoś kiedyś uznał za dominujący, za decydujący o losie tej, która mówi… ale nie zawsze jest słyszana…
Nie każdy człowiek jest dostrojony do tego, aby usłyszeć rzekę, ocean, morze czy jezioro.
Ale ci, którzy słyszą, dają swój ludzki głos słyszanej przez siebie rzece.
Stając za nią, stajemy za sobą.
Z różnych miejsc, w różnych językach, mówimy: Odra jest osobą.
Świat(ło) dla Odry


*
Magdalena Dzikowska
“Mieszkałam w kropli
Ptak ją wypił
Na drzewie wyrosły skrzydła”

Anna Czerska, z wykształcenia psycholożka i geografka, mama dwóch synów, zakochana w tańcu intuicyjnym. Po latach w dużym mieście, słuchając swojego serca, wróciła do rodzinnego miasta, gdzie mieszka bliżej natury, zwołuje i trzyma Kręgi Kobiet.

*


Magdalena Dzikowska, Anna Czerska | Light of the world for the Oder | 41. of 50 Flows for Odra

Pairing
Water and human
The body of a human and the body of water
In constant motion
In connection
Many words written, heard, about the quest to become oneself, about the search for freedom.
And what does “being oneself” mean to the River? What is freedom for the River?
A human and water
In a flow

Energies circulating, mixing, but also separate, in a yet unequal interdependence.
The pairing of a man and water. Meeting beyond divisions between human and non-human.
Standing together for the Oder, the human gives his voice. This human voice once recognised as dominant, thus deciding about the fate of the one that talks…. but isn’t
always heard….

Not every human being is tuned to hear the river, the ocean, the sea or the lake. But those who
hear, give their voice to the river.
By supporting her, we support ourselves.

From different places, in different languages, we say that the Oder, Odra, is a person.
A light of the world for the Oder.


*