Projekt ustawy

Projekt ustawy o uznaniu osobowości prawnej rzeki Odry *

Preambuła.

Mając na uwadze, że:

1) rzeka Odra ma fundamentalne znaczenie dla dobrobytu środowiskowego, gospodarczego i społecznego na znacznej części terytorium Polski,
2) rosną w zatrważającym tempie zagrożenia związane z działalnością człowieka, z rozwojem przemysłu, działalnością rolniczą,
3) konieczna jest ochrona wyjątkowego ekosystemu rzeki Odry jako unikalnej całości przyrodniczej,
4) dotychczasowe mechanizmy ochrony okazały się nieskuteczne,
5) nasz świat jest zagrożony katastrofą klimatyczną zaś działania chroniące naturę, przyrodę są absolutną koniecznością
6) zrównoważony rozwój nie może być pustym hasłem i konieczne jest podjęcie konkretnych działań ratujących rzekę Odrę
uchwala się co następuje:

Art. 1.

Uznaje się osobowość prawną rzeki Odry.

Art. 2

Przez rzekę Odrę rozumie się:
1) rzekę Odrę w granicach Rzeczypospolitej Polskiej – jako jednostkę geograficzną i biologiczną, wraz z wszystkimi organizmami w niej żyjącymi;
2) dorzecze rzeki Odry jako jednostkę geograficzną określoną w odrębnych przepisach, wraz ze wszystkimi organizmami żyjącymi w obszarze dorzecza.

Art. 3

1. Odra ma prawo do istnienia, do swobodnego przepływu, do naturalnej ewolucji jako ekosystem i pełnienia funkcji niezbędnych w ramach tego ekosystemu, do zachowania różnorodności biologicznej, do regeneracji swoich zasobów.
2. Odra ma prawo do ochrony przed nieuprawnioną ingerencją, w szczególności prawo do wolności od zanieczyszczeń i prawo do odszkodowania za wyrządzone szkody.
3. Zasoby Odry stanowią jej własność i Odra ma prawo do ochrony swojej własności zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Art. 4

Gospodarcze i rekreacyjne wykorzystanie Odry może odbywać się wyłącznie zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w trybie określonym poniżej. Zakres gospodarczego i rekreacyjnego wykorzystywania Odry ustalony zostanie w drodze negocjacji między reprezentacją Odry a stosownymi organami państwa, samorządu oraz innymi zainteresowanymi podmiotami.

Art. 5.

1. Odra jest reprezentowana przez Komitet Reprezentantów Odry.
2. Komitet Reprezentantów Odry składa się z 15 osób, w tym 3 osoby są mianowane przez Skarb Państwa, 4 osoby wyznaczają samorządy gmin, przez które rzeka Odra przepływa (w drodze ustalonego przez siebie regulaminu), 8 osób wybierają spośród siebie organizacje społeczne zajmujące się ochroną środowiska, rozwojem regionalnym oraz przedstawiciele grupy inicjatywnej promującej i prowadzącej inicjatywę ustawodawczą w celu uznania osobowości rzeki Odry
3. Komitet Reprezentantów Odry wybiera spośród siebie Zarząd Odry składający się z 3 osób, uprawnionych do reprezentacji rzeki Odry. Rzekę Odrę mogą reprezentować dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Art. 6

Organem doradczym Komitetu Reprezentantów Odry jest Komitet Naukowy Odry. Komitet Naukowy Odry składa się z 10 osób. Komitet Naukowy Odry wybierany jest przez Komitet Reprezentantów Odry spośród osób zajmujących się działalnością naukową z zakresów istotnych dla rzeki Odry, w szczególności ochroną środowiska.

Art. 7

Wewnętrzną organizację działania organów rzeki Odry reguluje statut oraz regulaminy działania Zarządu Odry, Komitetu Reprezentantów Odry oraz Komitetu Naukowego Odry.

Art. 8

Nabywanie przez rzekę Odrę w drodze spadku, zapisu lub darowizny mienia jest zwolnione z opodatkowania.

Art. 9.

Rzeka Odra nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Art. 10.

Nadzór nad działalnością rzeki Odry sprawuje minister właściwy ds. środowiska.

Art. 11.

W stosunkach międzynarodowych Odra jest reprezentowana przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

* Projekt ma charakter wstępnej propozycji uregulowania kwestii osobowości rzeki Odry i wymaga z pewnością szeregu prac, uzupełnień i konsultacji na dalszych etapach. Celem projektu jest wzbudzenie dyskusji na temat możliwych legislacyjnych rozwiązań problemu osobowości prawnej elementów natury.

6 maja 2023 roku, w dniu publikacji projektu ustawy przygotowanego przez prof. Jerzego Bieluka, petycję „Do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów” poparło 12 112 osób.

Petycję znajdziesz klikając tutaj ».

Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów wysłuchasz klikając tutaj ».